masyu 遊戲規則:
1. 紅色位置為直向或橫向
2. 藍色位置為90度轉彎
3. 空白區域,直向或橫向或90度轉彎或空白
4. 整個形成一個迴路

作答方式:
◎ 滑鼠左鍵按紅色區域,直向或橫向,交互出現
◎ 滑鼠左鍵按藍色區域,90度轉彎,各方向依序出現
◎ 滑鼠左鍵按空白區域,直向或橫向或90度轉彎或消失,依序出現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
解答 建構中
第 1 題