fillomino 遊戲規則:
1. 數字大小表示,顏色相連部位的數目
2. 所有數字都需吻合
2. 不需填滿所有空白格

作答方式:
◎ 滑鼠左鍵按數字顏色方塊,選定顏色,移動滑鼠塗顏色
◎ 在塗顏色模式下按左鍵,可停止劃顏色
◎ 在已塗顏色非數字方塊按左鍵,可刪除顏色

 
 
1
 
 
 
 
 
 
4
 
2
 
2
 
 
 
5
 
6
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
6
 
 
 
4
 
 
 
4
 
4
 
 
 
 
4
 
 
 
3
 
4
 
 
 
5
 
1
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
解答 建構中
第 1 題